Κατασκευή κατοικίας!


Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κατασκευή καινούριας κατοικίας


Για την κατασκευή καινούργιας κατοικίας απαιτείται σε κάθε στάδιο να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις και να γίνουν σωστές επιλογές προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Τα στάδια κατασκευής είναι τα εξής:

1. Μελέτες. Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατασκευή πρέπει πρώτα απ΄ όλα να γίνουν οι κατάλληλες μελέτες από μηχανικό σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας σχετικά με τη λειτουργικότητα, την αισθητική, το μέγεθος κ.λ.π. Οι μελέτες συντάσσονται έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με τις πολεοδομικές διατάξεις και τους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή, καθώς και με τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς, όπως ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.), ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΝΕΚΟΣ), ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Πυρασφάλειας κ.λ.π. Οι μελέτες που απαιτούνται να γίνουν είναι οι εξής:

• Τοπογραφική.
• Αρχιτεκτονική.
• Στατική & Αντισεισμική.
• Θερμομόνωσης.
• Πυροπροστασίας.
• Μηχανολογικών / Υδραυλικών / Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. (Η μελέτη Μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαιτείται για ακίνητο άνω των 3.000 τ.μ. και η μελέτη των υδραυλικών και αποχετεύσεων απαιτείται για ακίνητο πάνω από 2 ορόφους και 1.500τ.μ.)

2. Οικοδομική Άδεια. Βασική προϋπόθεση για να αρχίσει η κατασκευή, είναι η έκδοση της οικοδομικής αδείας. Αυτή εκδίδεται από την Πολεοδομία και ισχύει για 4 χρόνια. Για της έκδοση της υποβάλλονται στην αρμόδια Πολεοδομία τα εξής:

• Αίτηση του ιδιοκτήτη.
• Οι μελέτες της κατοικίας όπως αναφέρουμε παραπάνω αναλυτικά.
• Παραστατικά της πληρωμής των Μηχανικών για τις μελέτες.
• Προϋπολογισμός του Έργου.
• Δηλώσεις ανάθεσης ή ανάληψης μελετών και επιβλέψεων.
• Διάφορες εγκρίσεις κατά περίπτωση (Δήμος, Δασική υπηρεσία, Αρχαιολογική υπηρεσία, κ.λ.π.
• Αποδείξεις πληρωμής εισφορών προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κλπ.).
• Για οικόπεδα άρτια χρειάζεται τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και για τα εκτός σχεδίου χρειάζεται επιπλέον έγκριση από το Δασαρχείο.

3. Κατασκευή. Για την κατασκευή της κατοικίας θα πρέπει έχετε τις παρακάτω επιλογές:

• Να αναθέσετε την κατασκευή εξ΄ ολοκλήρου σε εργολάβο και να στην παραδώσει περατωμένη.
• Να αναθέσετε την κατασκευή σε έναν ή περισσότερους εργολάβους για επί μέρους εργασίες (μπετόν, τοιχοποιία, σοβάτισμα, κ.λ.π.).
• Να αγοράσει ο εργολάβος τα υλικά ή να περιλαμβάνονται στη τιμή της εργασίας.
• Να έχει ο εργολάβος την επιστασία ή να την αναθέσετε σε Μηχανικό.
Όποιος τρόπος και να επιλέξετε θα πρέπει να συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό που ονομάζεται συγγραφή υποχρεώσεων. Σε αυτήν θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
• Να περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και τα υλικά.
• Να καθορίζεται με σαφήνεια η τιμή της εργασίας και ο τρόπος πληρωμής.
• Να διευκρινίζεται εάν στις τιμές περιλαμβάνεται ή όχι ο ΦΠΑ. ο οποίος βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
• Να προσδιορίζεται ο χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης της εργασίας.
• Να ορίζεται ότι ο εργολάβος υποχρεούται να τηρήσει τα προβλεπόμενα από τον Νόμο μέτρα ασφαλείας, καθώς επίσης και να προβεί στις απαραίτητες δοκιμές ποιότητας των υλικών και ιδιαίτερα του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μηχανικού.
Επίσης μην παραβλέψετε να κάνετε τα παρακάτω μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες:
• Να ενημερώσετε το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για την έναρξη των εργασιών προσκομίζοντας την σχετική Οικοδομική Άδεια.
• Να πληρώσετε έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και να συμπληρώνετε τακτικά τις καταστάσεις που σας χορηγεί. Τυχόν καθυστερήσεις ή αμέλεια έχουν σοβαρές κυρώσεις.
• Να ζητάτε τιμολόγια για όλες τις εργασίες και τα υλικά. Η προσκόμισή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση της οικοδομής με την ΔΕΗ.

4.Επίβλεψη. Με την επίβλεψη εξασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή της μελέτης και διασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής. Έχετε υπόψη σας ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκτέλεση έργου χωρίς επιβλέποντα μηχανικό. Αυτός παρακολουθεί το έργο και τηρεί τους κανόνες ασφαλείας στο εργοτάξιο.

5. Μέτρα ασφαλείας. Η Νομοθεσία επιβάλλει τη λήψη μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από πτώση, ηλεκτροπληξία ή άλλο χτύπημα αλλά και στη προστασία της ζωής και της περιουσίας των περιοίκων και περαστικών από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, πτώση αντικειμένων κ.λ.π. Τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα μηχανικό, αλλά φέρει ευθύνη και ιδιοκτήτης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

• Περίφραξη του εργοταξίου και πινακίδα απαγόρευσης εισόδου.
• Εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας των εργαζομένων όπως κράνη, μπότες, γάντια, ανάλογα με την εκτελούμενη εργασία.
• Προστασία από πτώση με ζώνες ασφαλείας, κιγκλιδώματα, φράξιμο ανοιγμάτων και φρεατίων.
• Εξουδετέρωση των κινδύνων από το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Ευστάθεια σκαλωσιάς, διαδρόμων εργασίας κ.λ.π.
• Μέτρα προστασίας των γειτονικών κατοικιών όταν γίνονται εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ.

6. Αντισεισμική προστασία. Λόγω της μεγάλης σεισμικότητας της Χώρας μας πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την μελέτη και την κατασκευή η προστασία από σεισμό. Η αντοχή του ακινήτου από σεισμό εξασφαλίζεται από την στατική και αντισεισμική μελέτη που συντάσσει ο Μηχανικός. Παράγοντες που επηρεάζουν την αντισεισμική προστασία του κτιρίου είναι οι εξής:

• Η αντοχή του εδάφους Θεμελίωσης.
• Η θεμελίωση.
• Η συμμετρία του Κτιρίου.
• Η ποιότητα των υλικών και ο τρόπος δόμησης.

Οι παράγοντες αυτοί λαμβάνονται υπόψη στο Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) που ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται σχολαστικά. Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά τα υλικά κατασκευής, ιδιαίτερα το σκυρόδεμα και οι οπλισμοί (σίδερα).

7. Αποπεράτωση της Οικοδομής. Όταν τελειώσουν τα έργα τότε πρέπει να γίνει σύνδεση με τη ΔΕΗ και τα άλλα Δίκτυα, έτσι πρέπει ως ιδιοκτήτες να κάνετε τα εξής:

• Να υποβάλλετε αίτηση στην Πολεοδομία για διενέργεια αυτοψίας.
• Να προσκομίσετε τα παραστατικά πληρωμής των αμοιβών των επιβλεπόντων Μηχανικών (εφόσον δεν τα είχατε πληρώσει κατά την έκδοση αδείας).
• Να υποβάλλετε υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ιδιοκτήτη ότι τηρήθηκαν οι μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
• Να υποβάλλετε στην Εφορία αντίγραφα των τιμολογίων των εργολάβων και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για να πάρετε σχετική βεβαίωση.
Εφόσον γίνουν όλα τα παραπάνω τότε μπορείτε να συνδεθείτε με όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Εταιρία Φυσικού Αερίου κλπ.).

8. Παραλαβή κατοικίας. Πριν να εγκατασταθείτε στην κατοικία σας, θα πρέπει να καταγράψετε τις τυχόν ατέλειες που διαπιστώνετε και να τις κοινοποιήσετε στον κατασκευαστή. Μόνο έτσι μπορείτε να διεκδικήσετε την επισκευή ή την αποκατάστασή τους.

Πηγή: www.santorinaios.gr

wibiya widget

Hand Art Eveline

Hand Art Eveline
Χειροποίητα κοσμήματα, προσκλητήρια βάπτισης , γάμου, παιδικοί πίνακες

Home Design, επιπλα, διακοσμηση, feng shui & συμβουλες για ενα ομορφο οικολογικο σπιτι!

RealShop

RealShop
έξυπνα gadgets με στυλ & φαντασία, για την κουζίνα.... κάντε κλικ στην εικόνα

Για περισσοτερες ιδεες και λυσεις

Για περισσοτερες ιδεες και λυσεις
Κάντε κλικ στην εικόνα

Προσφορες εως και 50%

Προσφορες εως και 50%
Κάντε κλικ στην εικόνα

Συνολικες προβολες σελιδας